20-godzinny kurs nauki pływania

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy 20-godzinny kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 6- 17 lat w soboty o godz. 9.15- 10.45 na krytej pływalni Delfin przy ulicy Krakowskiej w Kielcach. Nasze grup liczą 6-8 osób na jednego trenera w zależności od grupy zaawansowania. Nasi trenerzy pracujący róweniż przy zajęciach Wodnej Akademii to najlepsi specjaliści, byli zawodnicy, pedagodzy i co najważniejsze przyjaciele Państwa Dziecka!

Terminy naszych zaję w II semestrze 2022/2023 

Miesiąc dzień
Luty 25
Marzec 04, 11, 18,25
Kwiecień 01, 15, 22
Maj 13, 20

Regulamin 20- godzinnych zajęć nauki i doskonalenia pływania

 1. Zajęcia 20- godzinnej nauki i doskonalenia pływania ŚWOPR trwają zgodnie z zamieszczonym terminarzem w miesiącach październik- styczeń.
 2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia /Kryta Pływalnia Delfin przy ul. Krakowskiej 2 w Kielcach/.
 3. Osoba (w przypadku dziecka rodzic/prawny opiekun) zgłaszająca się na zajęcia potwierdza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, w przypadku pojawienia się takiej konieczności.
 4. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym:  klapki, strój kąpielowy, okulary oraz czepek
 5. Rodzic wchodzący z dzieckiem do szatni ma obowiązek zmiany obuwia na klapki basenowe.
 6. W trakcie zajęć i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi bez wyraźnej potrzeby, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 7. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na torze pływackim, przeszkadzać trenerom w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności dziecka.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenerów, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenerów prowadzących zajęcia Wodnej Akademii.
 9. SŚWOPR nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w danym semestrze. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do odrobienia nieobecności na 1 zajęciach w ciągu 20-godzinnego kursu po wcześniejszym (min. 24-godziny przed zajęcami) zgłoszeniu poprzez sms. Uczestnik zajęć ma prawo odrobić tylko zgłoszone nieobecności. Odrabianie zajęć odbywa się w terminie wyznaczonym przez SŚWOPR.
 10. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykreślenia osoby z listy uczestników w przypadku nie zaksięgowania opłaty za kurs, najpóźniej do 25 lutegi 2023r.
 11. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty do 26.02.2023 r. W przypadku płatności w II ratach do 25.02 i do 25.03.2023 r.     
 12. W przypadku braku płatności zgodne z powyższymi terminami dziecko nie będzie wpuszczane na zajęcia. 
 13. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty: Opłaty należy dokonać przelewem. W tytule opłaty za kurs należy wpisać: 20-godzinny kurs nauki pływania_imię i nazwisko uczestnika na rachunek bankowy: M Bank 75 1140 2004 0000 3302 7705 0460. Opłaty zgodne z poniższym cennikiem. Osoby chcące otrzymać FV prosimy o zaznaczenie w trakcie rejestracji uczestnika. 
 14. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów technicznych lub innych powodów niezależnych od SŚWOPR, zajęcia zostaną zrealizowane po przeniesieniu ich na inny termin. O wszelkich utrudnieniach uczestnik zostanie poinformowany poprzez sms.
 15. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 16. Uczestnik zajęć przebywa na pływalni tylko w określonym przez SŚWOPR czasie. SŚWOPR odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie.
 17. Zajęcia trwają 90minut i odbywają się zgodnie z harmonogramem: 25 II; 04, 11, 18, 25 III; 01, 15, 22 IV ; 13, 20 V 2023 .
 18. Dziecko jest zobowiązane być na zajęciach punktualnie. Wejście do szatni następuje poprzez wydanie kluczyka od instruktora/trenera WA na 10minut przed rozpoczęciem zajęć.
 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem Państwa dziecka lub podopiecznego w zajęciach Wodnej Akademii SŚWOPR Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszanie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 25-362 Kielce, ul. Zagórska 182a; NIP: 6572912857. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
 20. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z zajęć i umieszczania ich na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz wykorzystywania do innych akcji marketingowych.
 21. SŚWOPR zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie i opłatach z jednomiesięcznym uprzedzeniem rodziców/opiekunów Dziecka w razie zmiany obowiązujących regulaminów, cennika na obiekcie, na którym odbywają się zajęcia oraz zmian na rynku pracy.
 22. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin mają prawo i obowiązek rozstrzygać trenerzy WA.
 23. Zajęcia odbywają się odpowiednio:
  SOBOTA 9.15- 10.45
 24. Zapis dziecka na zajęcia jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i dostarczeniem umowy (Umowa zostaje przesłana na Państwa e-mail, który podaliście podczas zapisu dziecka) najpóźniej na drugie zajęcia; pierwsze zajęcia są niezobowiązujące i pokazowe.
 25. Zajęcia odbywają się w terminie 25.02- 20.05.2023 r. i w tym terminie obowiązują płatności. Semestry są podzielone zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.
 26. W przypadku zamknięcia obiektów sportowych przez sytuacje ekonomiczno- epidemiczne koszty będą rozliczane procentowo.
 27. Cennik 
kurs Płatność w 1 racie Płatność w 2 ratach
20-godzinny 699 399zł/ rata
Wróć

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254