Fundusze Europejskie

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w partnerstwie ze Związekiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecką z siedzibą w Kielcach rozpoczyna nabór do projektu Pracownik turystyki. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt daje możliwość nieodpłatnego uzyskania zawodu ratownika wodnego osobom pełnoletnim, które zamieszkują teren województwa świętokrzyskiego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest nabycie (w okresie 10.2020- 06.2023) nowych kompetencji i kwalifikacji w obszarze turystyki przez 664 osoby pełnoletnie zamieszkujące województwo świętokrzyskie poprzez dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości cykl kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie).

Cel zostanie osiągnięty poprzez

1. organizację zajęć przygotowawczych w wymiarze 40h dla osób pragnących zdobyć kwalifikację ratownika wodnego

2. organizację kursów kwalifikacyjnych koniecznych do uzyskania kwalifikacji ratownik wodny (63h) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym i kompetencji wychowawca wypoczynku (36h)

3. organizację kursów dodatkowych uprawniających do wykonywania zawodu. 20h kurs sternika motorowodnego wraz z egzaminem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej i 66h Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

4. Kurs „Prowadzenie pracy wychowawczej w grupie” 75h

Zastosowanie modułowej struktury projektu pozwala dostosować ścieżkę nabycia kwalifikacji do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestnika. Poszczególne moduły samodzielnie stanowią kwalifikację w rozumieniu „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” tj. realizowane są zgodnie z warunkami przewidzianymi przez prawodawstwo w danej branży, posiadają jasno zdefiniowane warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kwalifikacji, jednoznacznie wskazany podmiot odpowiedzialny za nadzór i gwarantujący odpowiednie procedury.

Dzięki koncentracji na zawodach o stosunkowo niskim progu wejścia, oraz działania przygotowawczym projekt stanowi ofertę dostosowaną dla osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie ISCED 2). Zastosowanie ukierunkowanych form promocji, oraz zajęć przygotowawczych przyczyni się do przełamania barier strereotypizacyjnych związanych z zawodem Ratownik Wodny. Standard min. Zostaje zachowany dzięki zajęciom doszkalający z pływania, pozwoli on głównie kobietom na pokonanie barier kondycyjnych. Jednoczesne stosowanie modułów atrakcyjniejszych dla kobiet jak i dla mężczyzn tworzy kompleksową ofertę zgodną z zasadą uniwersalnego projektowania. Podczas dokonywanej diagnozy nie stwierdzono barier równościowych. Podczas realizacji projektu będzie przestrzegana zasada równości na każdym etapie projektu. Podczas realizacji projektu będzie przestrzegana zasad równości szans K i M na każdym etapie rekrutacji i realizacji działań. Podczas dokonywania diagnozy nie stwierdzono barier.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Planowanym efektem projektu będzie uzyskanie
kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez 664 osoby.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 1 903 228,80 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich do projektu wynosi 1 641 568,80 zł

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W celu zapisania się do projektu prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl

tel. 607 753 756; 41 344 65 55

Dokumenty ds. rekrutacji (załącznik nr. 1,2,3,4,5 ) należy pobrać, uzupełnić i dostarczyć do biura projektu lub dorgą elektrnoczną na e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl

Potwierdzenie kwalifikacji do projektu odbywa się drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną (bezpośredni kontakt ze zgłoszonymi). W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc pierwszeństwo wsparcia uzyskają osoby o większej ilości punktów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Projektu.

Różne

Załączniki:
 Załącznik nr 1 Regulamin projektuRozmiar:  213.2KBData:  18.04.2021Pobierz
 Zał. 2.Formularz_zgłoszeniowyRozmiar:  294.65KBData:  18.04.2021Pobierz
 Zał. 3. Oświadczenie_uczestnikaRozmiar:  120.96KBData:  18.04.2021Pobierz
 Zał. 4. Oświadczenie_rodoRozmiar:  189.25KBData:  18.04.2021Pobierz
 Zał. 5. Oświadczenie_COVIDRozmiar:  157.85KBData:  18.04.2021Pobierz
Wróć

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254